KLACHTENPROCEDURE

Procedure: grensoverschrijdend gedrag

werkwijze

  • Elke werknemer dient zich aan een bepaalde gedragscode te houden zoals vermeld in het kwaliteitshandboek.
  • Elke bewoner dient zich aan een bepaalde gedragscode te houden vermeld in de interne afsprakennota.
  • Elke eigenaar, bezoeker, familielid, dienstverlener,… dient zich te houden aan de algemene gedragscode met het oog op respect naar anderen toe.

 

Wanneer er op welke wijze dan ook grensoverschrijdend gedrag wordt waargenomen, kan men hierover een melding maken bij de beheersinstantie of bij het agentschap Zorg en Gezondheid.

Er zal een dossier opgemaakt worden en de opvolging zal met de nodige discretie gebeuren.

Indien de beheersinstantie geen oplossing kan bieden of indien het grensoverschrijdend gedrag van zulk een ernstige aard is dat er andere partijen bij betrokken dienen te worden, kan de beheersinstantie een PV laten opmaken bij de politie.

Betreft het een werknemer van de beheersinstantie die het grensoverschrijdend gedrag heeft gedaan, dan zal dit intern opgevolgd worden met de nodige transparantie naar de indiener van ven de klacht en/of het slachtoffer.

Al naargelang de ernst van het gedrag zal een bepaald sanctie getroffen worden. In dit laatste kader zal tevens het agentschap Zorg en Gezondheid in kennis gesteld worden van het dossier.

Zit u met vragen? Contacteer ons en we helpen je zo snel mogelijk verder.